Get Adobe Flash player

Δράση 4η: Εξοικείωση παιδιών προσχολικής ηλικίας και μαθητών Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση Η/Υ σε προπαρασκευαστικό επίπεδο

 

Αφορά στην  Εξοικείωση  παιδιών προσχολικής ηλικίας και μαθητών Α' βάθμιας Εκπαίδευσης  στη χρήση Η/Υ σε προπαρασκευαστικό επίπεδο. Η  παρούσα δράση προέκυψε και από τη διαπίστωση των εκπαιδευτικών – μελών του Φορέα ότι σε μεγάλο ποσοστό οι γονείς και κηδεμόνες  των μαθητών χαρακτηρίζονται από την έλλειψη  γνώσεων  χειρισμού Η/Υ σε τέτοιο επίπεδο, ώστε πλέον να γίνεται λόγος για Ηλεκτρονικό Αναλφαβητισμό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μια από τις  βασικότερες θέσεις του Δήμου για την εξασφάλιση  και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών είναι η παροχή  ψηφιακών  υπηρεσιών, οι οποίες δύναται να ωφελήσουν την καθημερινότητα  του πολίτη διανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο προς πρακτικές γνώσης και καινοτομίας. Συνεπώς, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού  ηλεκτρονικά αναλφάβητων ατόμων, θα μπορούσε να επιδράσει μόνο ανασταλτικά στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας  και να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην διαπαιδαγώγηση των νέων γενεών στη μετάβαση προς τη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας.

Θα μπορούσε να ειπωθεί πως η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Αντιθέτως, όμως  λαμβάνουν  πρακτική υπόσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε να πραγματοποιείται  μια ανακολουθία σχετικά  με τις επιταγές της νέας εποχής και το όραμα για έναν Δήμο, ο οποίος παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους δημότες του σε συνάρτηση με την απτή αδυναμία των δημοτών να απολαύσουν τις παροχές αυτές.

Συνεπώς, η έμμεση ομάδα στόχος της παρούσας δράσης είναι οι κηδεμόνες των μικρών μαθητών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα  ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού γεγονός που οξύνει τη διαδικασία προσαρμογής τους στα νέα τεχνολογικά- κοινωνικά δεδομένα. Τα συνηθέστερα αίτια που συμβάλλουν στο πρόβλημα έλλειψης γνώσεων Η/Υ και αντίστοιχων συσκευών σχετίζονται με:

 • Τη φοβία που αναπτύσσουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για τις νέες τεχνολογίες,
 • Το επίπεδο διαβίωσης τους καθώς ο ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός βρίσκεται σε στενή συνάρτηση με τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα,
 • Την έλλειψη κινήτρων για απόκτηση περαιτέρω δεξιοτήτων από το οικογενειακό περιβάλλον
 • Την έλλειψη αυτοπεποίθησης σχετικά με το γνωστικό τους υπόβαθρο.

Σε αντίθεση λοιπόν  με τις προαναφερθείσες αιτίες, η παρούσα δράση καλείται να άρει τις περισσότερες από αυτές μέσα από μια σειρά ενεργειών, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδράσουν θετικά όχι μόνο στις δύο ομάδες στόχους, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με τη δημιουργία νέων στάσεων και συμπεριφορών αλλά και την αποβολή στερεοτύπων που θέλουν τις τεχνολογικές εξελίξεις να λειτουργούν εις βάρος της ανθρώπινης δραστηριοποίησης. Συγκεκριμένα:

 • Θα διενεργηθούν ενημερωτικές ημερίδες και ομιλίες για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς,
 • Θα δημιουργηθεί ενημερωτικό υλικό σχετικά με το πρόβλημα του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού και των επιπτώσεων του στην καθημερινή ζωή των πολιτών,
 • Θα δημιουργηθεί ειδικό προπαρασκευαστικό εκπαιδευτικό υλικό για τη μύηση των μικρών μαθητών στη χρήση Η/Υ με τη χρήση εγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών,
 • Θα δημιουργηθεί εγχειρίδιο για τους γονείς έτσι ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να μπορούν να συμβάλλουν  ενεργά στη μάθηση των παιδιών τους, μαθαίνοντας ταυτόχρονα και οι ίδιοι,
 • Θα δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης όπως είναι το Moodle, το οποίο θα βοηθήσει και θα επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας αξιοποιώντας της αρχές της εξ αποστάσεως μάθησης τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και σε συνδυασμό με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων για το ευρύτερο κοινωνικό.

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης αναμένεται να αφορούν:

 • στην εκμάθηση  βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ από τα παιδιά,στην αποβολή του φόβου των μεγάλων για τις νέες τεχνολογίες,
 • στην αλλαγή στάσης, συμπεριφοράς και αντιλήψεων αναφορικά με το ρόλο των  νέων τεχνολογιών και τα οφέλη που προκύπτουν,
 • στη μακροπρόθεσμη εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος των γενεών,
 • στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ως αποτέλεσμα της αύξησης  της χρήσης των προσφερόμενων ηλεκτρονικών του υπηρεσιών από μεγαλύτερο μέρος των δημοτών,
 • στη δημιουργία μελλοντικών πολιτών περισσότερο δεκτικών στην ηλεκτρονική γνώση, την πληροφορία και την καινοτομία,
 • στην αξιοποίηση διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης που ενισχύουν τη συνεργατικότητα, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή σε διαδικασίες που αφορούν τα κοινά.

 

Logo